سهامداران عمده
نام سهامدار درصد مالکیت
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 52/424
شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان 16/81
شرکت پتروشیمی ممسنی 7/7224
شرکت پتروشیمی کازرون 5/1315
شرکت های گروه توسعه ( 8 شخصیت حقوقی و حقیقی ) 15/6888
شرکت زیر یک درصد ( 4 شرکت ) 2/2233
جمع کل 100%

 

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید Copyright © 2014 - All rights reserved