سهامداران عمده
نام سهامدار درصد مالکیت
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 52/19
مهرآوران کوی نارون 7/52
گروه سرمایه گذاری توسعه 23/79
پتروشیمی ممسنی 7/72
پتروشیمی کازرون 5/13
سایرین 3/65
جمع کل 100%

 

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید Copyright © 2014 - All rights reserved