اعضاء هيات مديره
بهرام ساكي رییس هیات مدیره
مهرداد تقيلو نایب رییس هیات مدیره
محمد رضا يزداني كاشاني مدير عامل و عضو هیات مدیره
علي رضا جوانمرد عضو هیات مدیره
محمود هاشم زاده عضو هيات مديره

 

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت توسط شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارس پردازش سدید Copyright © 2014 - All rights reserved