جديدترين فعاليت هاي ساختمان و نصب در سايت دهدشت

تصاوير به ترتيب فعاليت هاي تراكم ديناميكي ناحيه 4 ، دورچين ساختمان كلينيك، تست صفحه تراكم خاك عمليات ژئوتكنيك و گمانه زني تا عمق 30 متر (مكانيك خاك) را نشان مي دهد.


فایل های مرتبط