آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


تاریخ : 1400/03/20


موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه براي سال منتهي به سال مالي 1399/12/30

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت كه در ساعت 09:00 روز يكشنبه مورخ 1400/04/06 در محل دفتر مركزي شرکت صنايع پتروشیمی خليج فارس برگزار مي گردد.


فایل های مرتبط