شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت


Fa | En


 

اخبار


فرخوان عمومی طرح فراگیر استعدادیابی و توانمند سازی سرمایه انسانی

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۰۹:۳۰

توسعه ﭘﺎﯾدار و متوازن داﻧش، مهارت و بینش ﻣدﯾران ﻧﻘش ﺑﺳزا و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾری در ﭘﯾﺷﺑرد اهداف راهبردی ﺳﺎزﻣﺎن های ﭘﯾﺷرو دارد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ که ﺗﺻﻣﯾمﺳﺎزی های ﻣدﯾرﯾﺗﯽ در ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﻗﻊ ﺑر روی اﻗﺗﺻﺎد، اﺟﺗﻣﺎع، فرهنگ و ﻣﺣﯾط ﭘﯾراﻣون ﺳﺎزﻣﺎن ها ﺗﺎﺛﯾرات ﺑﻠﻧدﻣدت و ﺳرﻧوﺷتﺳﺎزی اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد، ﻟذا ارﺗﻘﺎ و ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش، مهارت و ﺑﯾﻧش ﻣدﯾران به ﺳطوح ﺑﺎﻻﺗراز اهداف ﺑﻠﻧدﻣدت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺑﺎﺷد. اﯾن ﺷرﮐت ﺑﺎ تکیه ﺑر ﺗواﻧﻣﻧدی ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣد، به ﻋﻧوان سرمایه های ارزﺷﻣﻧد ﺧود وظیفه و ﺗﺻﻣﯾم دارد از طرﯾﻖ ﮐﺷف و ﻣدﯾرﯾت استعدادهای ﻣوﺟود، ﺑﺎ بهرگیری از ﯾﮏ ﻣدل ﮐﺎﻣﻼ ﺑوﻣﯽ و ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ فرهنگ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧظﺎم ارﺗﻘﺎ و توسعه ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺳطوح ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺧود را ساماندهی و استعدادها و ظرفیت های ﺟوان، ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه و علاقه مند را شناسائی، ارزیابی و زمینه را برای رشد و ارتقا آنان فراهم نماید.