شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت


Fa | En


 

اخبار


آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی شناسائی پیمانکار تامین مصالح، حمل و اجرای کانال جمع آوری سیلاب

آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی شناسائی پیمانکار تامین مصالح، حمل و اجرای کانال جمع آوری سیلاب در محل سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت