آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1400 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)


تاریخ : 1401/03/29


موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1400 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام)

بدين وسيله از كليه سهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه اين شركت حضور بهم رسانند.


فایل های مرتبط