مناقصه ها

1 - طراحی و ساخت ساختمانهای پیش ساخته

2 - تامین مالی و انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه های ساختمانی، کارگاهی و مسکونی سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت

3 - آگهی فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان جهت برگزاری مناقصه انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه های ساختمانی،کارگاهی و مسکونی سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت

4 - آگهی ارزیابی کیفی فراخوان عمومی شناسائی پیمانکار تامین مصالح، حمل و اجرای کانال جمع آوری سیلاب در محل سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت


فایل های مرتبط