مزایده ها

1- آگهی مزایده عمومی فروش یک باب آپارتمان مسکونی 2-آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودروی VOLVO XC60-T5