صفحه داخلی

هیات مدیره

 

نام

محمدرضا صاحب نسق فاروجی

سمت

رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی تکنولوژی محیط زیست

نماینده

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

نام

علیرضا ابراهیمی

سمت

نایب رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت

نماینده

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

 

نام

محمد شکری

سمت

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی

نماینده

شرکت پتروشیمی بندر امام

 

نام

بهرام رادفر

سمت

عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت

نماینده

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

 

نام

مهدی محمدی نژاد

سمت

عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

نماینده

شرکت مبین انرژی خلیج فارس