صفحه داخلی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری به انضمام صورتهای مالی میان دوره ای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1402