اخبار

مراحل ساخت بسته های کولرهای هوایی و کمپرسور offgas

تاریخ : 1400/09/17
بازدید جناب آقای دکتر صاحب نسق به اتفاق مدیریت طرح و مدیریت شرکت پترو پارس از مراحل ساخت بسته های کولرهای هوایی و کمپرسور offgas