اخبار

تشکیل جلسه حول محور آخرین وضعیت پروژه شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

موضوع : تشکیل جلسه حول محور آخرین وضعیت پروژه شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
تاریخ : 1402/02/05
تشکیل جلسه حول محور آخرین وضعیت پروژه شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت