اخبار

مخازن تحت فشار واحد فرآیندی (ساخت داخل)

موضوع : ورود مخازن تحت فشار
تاریخ : 1401/12/13
انتقال و ورود مخازن تحت فشار واحد فرآیندی از شرکت آذرآب اراک به سایت شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت