اخبار

هشتمین جلسه بررسی پیشرفت و چالش های طرح های مستقر در مناطق مختلف کشور

موضوع : هشتمین جلسه بررسی پیشرفت و چالش های طرح های مستقر در مناطق مختلف کشور
هشتمین جلسه بررسی پیشرفت و چالش های طرح های مستقر در مناطق مختلف کشور