اخبار

آغاز بارگیری و ارسال Offgas compressors شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

موضوع : آغاز بارگیری و ارسال Offgas compressors شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
آغاز بارگیری و ارسال Offgas compressors شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت