اخبار

برگزاری جلسات جهت رفع موانع و مشکلات پروژه و راهکارهای بهبود آن با حضور مدیران عامل دهدشت ،مدیریت توسعه،پتروپارس ایران و نارگان

موضوع : برگزاری جلسات جهت رفع موانع و مشکلات پروژه و راهکارهای بهبود آن با حضور مدیران عامل دهدشت ،مدیریت توسعه،پتروپارس ایران و نارگان
تاریخ : 1402/02/23