اخبار

جلسه بررسی موارد گشایش اعتبار اسنادی ارزی با حضور مدیران عامل و مالی دهدشت پتروپارس نارگان و مدیران ارشد بخش ارزی بانک تجارت

موضوع : جلسه بررسی موارد گشایش اعتبار اسنادی ارزی با حضور مدیران عامل و مالی دهدشت پتروپارس نارگان و مدیران ارشد بخش ارزی بانک تجارت
جلسه بررسی موارد گشایش اعتبار اسنادی ارزی با حضور مدیران عامل و مالی دهدشت پتروپارس نارگان و مدیران ارشد بخش ارزی بانک تجارت