اخبار

مناقصه عمومی - عملیات خرید، تامین مصالح و اجرای پروژه های ساختمانی غیر صنعتی

موضوع : مناقصه عمومی - عملیات خرید، تامین مصالح و اجرای پروژه های ساختمانی غیر صنعتی
تاریخ : 1402/05/22
عملیات خرید، تامین مصالح و اجرای پروژه های ساختمانی غیر صنعتی