اخبار

حکم انتصاب جناب آقای مهندس شکری

موضوع : حکم انتصاب جناب آقای مهندس شکری
پیرو حکم سرپرستی 38311 / 1 - 001 ص پ مورخ 1401/11/12 و نظر به مراتب تعهد، توانمندی و سوابق ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم به سمت "مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت" منصوب می شوید.