اخبار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار احداث نیروگاه خود تامین شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

موضوع : آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار احداث نیروگاه خود تامین شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
تاریخ : 1402/08/10